KARTA ROWEROWA – WARUNKI

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 1. Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

Do egzaminu na kartę rowerową może przystąpić uczeń naszej szkoły, który ukończył     10 lat. 

Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia, a po zdanych egzaminach aktualne, opisane danymi osobowymi zdjęcie legitymacyjne. 

W przypadku braku podpisu – zgody rodzica/opiekuna lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej. 

Uczeń przed przystąpieniem do egzaminów i zajęć praktycznych musi przedłożyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stwierdzające, że potrafi jeździć rowerem i nie istnieją przeciwwskazania do jazdy rowerem oraz przeprowadzenia egzaminu. 

 1. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej obejmuje:

Umiejętności 

Uczeń: 

 1. a) prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,
 2. b) charakteryzuje poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
 3. c) ocenia stan techniczny obowiązkowego wyposażenia roweru,
 4. d) wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
 5. e) prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,
 6. f) opanował właściwą technikę jazdy,
 7. g) stosuje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 8. h) opisuje cechy charakterystyczne drogi,
 9. i) prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, mijania,
 10. j) sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki,
 11. k) na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 12. l) ocenia sytuację na drodze, zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
 13. m) właściwie zachowuje się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określa skutki błędnego wykonania manewrów,
 14. n) odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
 15. o) uzasadnia wpływ rodzaju drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
 16. p) stosuje przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,
 17. q) przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
 18. r) klasyfikuje pojazdy uprzywilejowane i pracujące na drogach,
 19. s) odróżnia pojazdy uważane za niebezpieczne,
 20. t) wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

Wiadomości 

Uczeń: 

 1. a) poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,
 2. b) nazywa elementy drogi,
 3. c) podaje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,
 4. d) podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
 5. e) definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,
 6. f) zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 7. g) wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo,
 8. h) wskazuje przyczyny powstawania wypadków,
 9. i) wyjaśnia zasady zachowania się pieszych i rowerzystów na wskazanej drodze,
 10. j) objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów,
 11. k) zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,
 12. l) interpretuje zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
 13. m) doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
 14. n) zna przepisy dotyczące pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,
 15. o) objaśnia wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo,
 16. p) wymienia prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg,
 17. q) wskazuje cechy charakterystyczne dróg miejskich i pozamiejskich,
 18. r) wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
 19. s) wyjaśnia wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczną prędkość pojazdu,
 20. t) wymienia sposoby poprawy widoczności ludzi i przedmiotów,
 21. u) rozpoznaje miejsca szczególnie niebezpieczne na podstawie znaków oraz sygnałów,
 22. v) definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, pracujących na drogach, przewożących dzieci i materiały niebezpieczne,
 23. w) objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,
 24. x) wyjaśnia konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec pojazdów niebezpiecznych,
 25. y) zna zasady poruszania się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
 1. Egzamin teoretyczny.

Egzamin teoretyczny odbywa się w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej w sali wyznaczonej przez dyrektora szkoły w formie testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 80% prawidłowych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 35 minut. 

 1. Egzamin praktyczny.

Do egzaminu praktycznego można przystąpić wyłącznie po uprzednim zaliczeniu egzaminu teoretycznego. Miejsce egzaminu zostaje wyznaczone miasteczko ruchu drogowego w Głogowie, ul. Daszyńskiego. 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 

 1. a) Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie.
 2. b) Jazda do przodu po prostej i łukach.
 3. c) Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
 4. d) Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach.
 5. e) Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.
 6. f) Prawidłowe poruszanie się po skrzyżowaniach, w tym przy przecinających się kierunkach ruchu.
 7. g) Prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak:
 • skręt w prawo i w lewo,
 • omijanie,
 • zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu,
 • włączanie się do ruchu.
 1. Termin egzaminu na kartę rowerową.

Uczeń może w roku szkolnym podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego jedynie w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły ustala terminy egzaminów teoretycznych i praktycznych w ciągu roku szkolnego, po zrealizowaniu w klasie 4 materiału wymaganych przepisami prawa. 

 1. Wydawanie karty rowerowej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów uczniowi szkoły podstawowej kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły po zdaniu egzaminu praktycznego i po spełnieniu przez ucznia wszystkich wymogów formalnych. 

 1. Rejestr wydanych kart rowerowych.

W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych, zaś informacje o uzyskaniu przez ucznia karty rowerowej przechowywane są do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności. 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty rowerowej szkoła wystawia nieodpłatnie duplikat karty na pisemny wniosek rodzica. 

Poniżej zamieszczone są dokumenty do pobrania – arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową oraz oświadczenie – zgoda rodzica.