sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Janeta Białek

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne