Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2019/2020   nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. 

W ramach tego programu nasza szkoła zakupiła dwa monitory interaktywnw, które są wykorzystywane przez nauczycieli…

Tablice interaktywne to doskonałe narzędzia pracy dla nauczyciela. Nie tylko umożliwiają wyświetlanie i prezentację materiałów dydaktycznych, ale dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu, pozwalają również na komunikację z użytkownikiem reagując na jego polecenia, co czyni zajęcia niezwykle atrakcyjnymi dla dzieci, a co za tym idzie – o wiele bardziej skutecznymi niż w przypadku tradycyjnych metod.

 

Cele ogólne programu:

 • wykorzystanie technologii TIK podczas zajęć edukacyjnych;

 • dzielenie się metodami dobrych praktyk z różnych przedmiotów;

 • pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczucieli z zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych.

 

Zadania wynikające z udziału w programie:

 • uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

 • uczestniczenie (przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły) w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

           – udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

           – zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;

           – dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

 • wyznaczenie szkolnego e – koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora
  i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej
  w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.

 

Szkoły biorące udział w międzyszkolnej sieci współpracy:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

 W trakcie ralizacji programu szkolni koordynatorzy napisali program i plan działań, które były realizowane w szkole. Zgodnie z programem nauczyciele prowadzili lekcje z wykorzystaniem TIK mające na celu rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów. Nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową w Jaczowie i założono międzyszkolną sieć nauczycieli wykorzystujący w procesie edukacyjnym TIK. Odbyły się trzy spotkania w ramach współpracy. Podczas pierwszego spotkania omówiono zasady współpracy między szkołami.  Kolejne dwa spotkania odbyłe się online, gdzie nauczyciele mogli wykazać się umiejętnościami wykorzystywania TIK. Związane to również było z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na świecie.

W ramach realizowanego programu odbyła się lekcja otwarta j. angielskiego  z wykorzystaniem TIK w celu dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, którą przeprowadziła p. Natalia Pracz.

     

Odbyła się również lekcja otwarta z matematyki  z wykorzystaniem TIK w celu dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, którą przeprowadziła p. Agnieszka Kogut.

 

Dzielimy się dobrymi praktykami z wykorzystaniem TIK na zajęciach:

 

 1. Lekcje języka angielskiego, atorem poniższych lekcji jest pani Ewa Kaczor

 

Present Continuous on Biteable.

Claytown Business Ad (copy) on Biteable.

SCHOOL-THE END on Biteable.

 

2. Lekcje matematyki, autorem poniższych lekcji jest pani Agnieszka Kogut