Realizowany Program

Bezpieczny Dolnoślązak

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej uczestniczy w programie „Bezpieczny Dolnoślązak”- rok szkolny 2018/2019

Program „Bezpieczny Dolnoślązak”

Jest to trzecia edycja Programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Dolnego Śląska.

Partnerami programu są m. in. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, WORD we Wrocławiu, WORD w Legnicy, WORD w Wałbrzychu, Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa  i inni. Program został objęty patronatem medialnym TVP Wrocław oraz naukowym Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem Programu jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wśród uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. Po zakończeniu Programu, dzieci i młodzież będą wyposażone w pakiet umiejętności, które pozwolą im na poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą odpowiednio reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia. Wartością dodaną będzie możliwość poznania specyfiki działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wśród proponowanych obszarów realizacji Programu znajdą się m. in. takie tematy jak: bezpieczny Internet, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze, bezpieczny wypoczynek, problematyka oszustw domowych, zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych (pożar, powódź), ochrona danych osobowych, problematyka uzależnień, bezpieczne środowisko, terroryzm i elementy obronności. W tegorocznej edycji Programu, szczególny nacisk położony jest na tematykę cyberbezpieczeństwa. W obszarach tematycznych, realizowanych przez każdą placówkę, zostaną uwzględnione działania mające na celu podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej – przystąpienie do programu „Bezpieczny Dolnoślązak”

Z dumą informujemy, że nasza szkoła jest uczestnikiem programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Koordynatorem projektu została p. Barbara Tuczyńska, która uczestniczyła z ramienia szkoły w konferencji inaugurującej tę edycję programu oraz wzięła udział w szkoleniu dla koordynatorów. Następne nasze działania to opracowanie planu działań oraz sukcesywne ich wdrażanie.

Mamy nadzieję, że podjęte zadania utrwalą nawyki bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.

Krokusowa Rewolucja dotarła do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej !

Uczniowie klas młodszych naszej szkoły uczestniczyli w kampanii społecznej „ Krokusowa Rewolucja”. Idea dotarła do nas z województwa zachodniopomorskiego. Tamtejsi uczniowie, wolontariusze, społecznicy i wszyscy zainteresowani wspólnie sadzą krokusy, ucząc się przy okazji ekologicznych i prospołecznych zachowań. Dzięki współpracy z propagatorem akcji p. Sylwiuszem Mołodeckim oraz jego firmie „Zielone ogrody” ze Szczecina, nasi uczniowie również mogli aktywnie włączyć się w realizację programu.

Żywa lekcja ekologii w terenie, to okazja do utrwalenia wiadomości z zakresu gospodarowania odpadami. Uczniowie, kreując przestrzeń wokół szkoły, stają się za nią współodpowiedzialni. Poczucie sprawczości oraz zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce to wartości dodane tej akcji.

Działania uczniów powiązane są z realizacją programu Bezpieczny Dolnoślązak.