Realizowany Program

Miedziana Szkoła kl. V-VI

Od połowy września do końca listopada 2016r. w naszej szkole będą prowadzone dodatkowe (pozalekcyjne) zajęcia z matematyki w kl. IV-VI. Zajęcia będą organizowane w grupie 12-osobowej (10 bloków zajęć po 90 min).
Założenia projektu:
• Wspieranie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży w sposób bardziej przyjazny niż edukacja szkolna i zachęcający do samodzielnego kształcenia i pogłębiania wiedzy.
• Realizacja w oparciu o fundusze KGHM poprzez Fundację Polska Miedź, z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych z matematyki w szkołach, działań konkursowych oraz na wydanie materiałów promocyjnych i reklamowych.
• Stworzenie wspólnej płaszczyzny na bazie instytucji naukowych, oświatowych, samorządowych oraz innych z zakresu nauk ścisłych.
• Kreowanie w mediach opiniotwórczych wizerunku KGHM jako mecenasa nauki i oświaty.
Cele projektu:
• Upowszechnienie marki KGHM i umocnienie reputacji KGHM jako mecenasa nauki i oświaty, a także firmy troszczącej się o pogłębianie wiedzy matematycznej i nauk ścisłych pokrewnych wśród dzieci i młodzieży w Zagłębiu Miedziowym i w regionie
Cele pośrednie:
• Podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• Pielęgnowanie i upamiętnianie ludzi i tradycji Lwowskiej i Polskiej Szkoły Matematycznej
• Stworzenie dodatkowych, poza programowych form i możliwości kształcenia matematycznego
• Wzmacnianie wartości kształcenia i propagowanie nowego – matematycznego stylu, wśród młodych pokoleń uczniów
Działania przewidziane do realizacji:
• Cykl zajęć dodatkowych z matematyki
• 18 szkół x 2 grupy wiekowe x 12 osób, łącznie 432 uczniów
• 18 szkół x 2 grupy wiekowe x 10 spotkań x 90 minut, łącznie 720 godzin lekcyjnych
• Materiały i pomoce dydaktyczne dla każdej szkoły
• Liga zadaniowa dla dzieci
• Uroczyste podsumowanie projektu
• Konkurs matematyczny dla dzieci – dwie kategorie wiekowe, zespoły trzyosobowe
• Nagrody dla najlepszych uczniów