Aktywna Tablica edycja II

W roku szkolnym 2021/2022  nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica” pod kątem wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Głównym celem Programu jest wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkołę zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

Realizacja programu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej ma za zadanie  podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Działania te sprzyjają wyrównaniu szans edukacyjnych wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Odpowiadając na te potrzeby, nowa edycja Programu uwzględnia wspieranie tych uczniów. Zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z zestaw laptopów zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia wyżej wymienionych uczniów. Pomoce zaspokajają wszystkie pięć grup terapii i równoległe użycie w szkole przez grupę specjalistów. Wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Będą wykorzystywane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych i grupowych. Pomogą zwiększyć zaangażowanie dziecka w proces uczenia się. Nowoczesne programy terapeutyczne wykorzystywane na zajęciach wpłyną na wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Zakłada się, że podjęcie kompleksowych działań w tym również o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia.

W ramach tego programu nasza szkoła zakupiła

– 1 szt. – Monitor Samsung Flip 2 65”

– 5 szt. – laptop LENOVO V15-ADA 82C7

– 2 szt. – tablet Lenovo TAB M10 (TB-X505F)

– 1 szt. – profesjonalny mikrofon logopedyczny USB

– Programy multimedialne eduSensus przeznaczone do terapii 5 rodzajów trudności

   wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”:

 •         LOGOPEDIA PRO Pakiet PLATINUM – w zestawie 14 modułów obejmujących ćwiczenia do terapii logopedycznej oraz 5 programów wspierających terapię logopedyczną: Obrazkowy słownik tematyczny, Mówiące obrazki, Logorytmika, Logo-gry, Zabawy słowem. Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 
 •         SPEKTRUM AUTYZMU PRO – wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia (1x komputer, 1x tablet) | działanie programu offline, przy czym korzystanie z licencji na urządzenie mobilne wymaga pobrania aplikacji. 
 •         SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 – wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia (1x komputer, 1x tablet) | działanie programu offline, przy czym korzystanie z licencji na urządzenie mobilne wymaga pobrania aplikacji. 
 •         DYSLEKSJA PRO – wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 
 •         MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO –  wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 
 •         WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO – wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 
 •         ŚMIAŁO DO SZKOŁY! – Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 3x komputer | działanie w pełni offline.

Monitor interaktywny, laptopy, tablety i mikrofon oraz programy eduSensus skierowane głównie do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych to doskonałe narzędzia pracy dla nauczyciela. Nie tylko umożliwiają wyświetlanie i prezentację materiałów dydaktycznych, ale dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu, pozwalają również na komunikację z użytkownikiem reagując na jego polecenia, co czyni zajęcia niezwykle atrakcyjnymi dla dzieci, a co za tym idzie – o wiele bardziej skutecznymi niż w przypadku tradycyjnych metod.

 

Cele ogólne programu:

– wykorzystanie technologii TIK podczas zajęć edukacyjnych;

– dzielenie się metodami dobrych praktyk z różnych przedmiotów;

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii podczas 

  zajęć edukacyjnych oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie wykorzystania   

  nowoczesnych technologii cyfrowych.

 

Zadania wynikające z udziału w programie:

 1. uczestniczenie przynajmniej 5 nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:   
 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy  nauczycieli;
 • zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e – koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w organizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych oddziałach szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

 

Szkoły biorące udział w międzyszkolnej sieci współpracy:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

 W trakcie realizacji programu szkolni koordynatorzy napisali program i plan działań, które były realizowane w szkole. W realizacji programu wzięło udział 43 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, w tym 5 nauczycieli dzieliło się i upowszechniło elektroniczne zasoby edukacyjne w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, a 19 nauczycieli prowadziło zajęcia edukacyjne z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacujne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach tego programu.

 Podczas realizacji programu Aktywna Tablica została powołany zespół koordynujący i wspierający realizację programu przez kadrę pedagogiczną – koordynatorzy Agnieszka Kogut i Joanna Miś. Nauczyciele SP Jerzmanowa wzięli udział w szkoleniach: Escape room w programie Genially, Canva – graficzne rewolucje, Szkolenie – obsługa sprzętu TIK, które pokazywało możliwości wykorzystania TIK podczas zajęć dydaktycznych. Ponadto nauczyciele, którzy otrzymali nowy sprzęt zostali dodatkowo przeszkoleni w tym zakresie. Zespół nauczycieli brał również udział w szkoleniach online w zakresie prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem TIK.  Udział w programie pozwolił nauczycielom wykorzystywać bardziej innowacyjnych metod nauczania oraz poszerzył ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Szczególnie efekty wykorzystania TIK widoczne były podczas przejścia z tradycyjnego nauczania na zdalne nauczanie.

Działania realizowane w szkole sprzyjały wyrównaniu szans edukacyjnych wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Odpowiadały na potrzeby, pod względem wspierania tych uczniów.

Zgodnie z programem nauczyciele prowadzili lekcje z wykorzystaniem TIK mające na celu rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów. Nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową w Jaczowie i założono międzyszkolną sieć nauczycieli wykorzystujący w procesie edukacyjnym TIK. Odbyły się trzy spotkania w ramach współpracy. Podczas pierwszego spotkania omówiono zasady współpracy między szkołami.  Kolejne dwa spotkania odbyły się online, gdzie nauczyciele mogli wykazać się umiejętnościami wykorzystywania TIK. 

W ramach realizowanego programu odbyła się lekcja otwarta j. angielskiego  z wykorzystaniem TIK w celu dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, którą przeprowadziła p. Ewa Kaczor.

Scenariusz-zajęć-języka-angielskiego

     

 

Odbyła się również lekcja otwarta z matematyki  z wykorzystaniem TIK w celu dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, którą przeprowadziła p. Joanna Miś.

A także lekcja otwarta z edukacji wczesnoszkolnej  w celu dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, którą przeprowadziła p. Iwona Gorzelańczyk.
 
 

Dzielimy się dobrymi praktykami z wykorzystaniem TIK na zajęciach:

 1. Pani Ewa Kaczor wraz z klasą 7c przystąpiła do programu InstaLing, korzystała z aplikacji, która umożliwia szybką naukę angielskich słówek, a nauczycielowi wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy. Uczniowie rozwiązywali codziennie kilkuminutowe sesje związane z przerabianym na lekcjach materiałem, poznawali i utrwalali nowe słówka w  domu, w szkole, w autobusie, na komputerze, tablecie lub smartfonie. Systematyczna praca wpłynęła na ich wyniki w nauce.XVII i XVIII Edycja Programu InstaLing dla Szkół odbyła się pod patronatem MEN.

  Korzyści dla ucznia:

  możliwość bezpłatnej nauki z InstaLing

  nauka poprzez quiz

  -poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia

  -motywacja do systematycznej pracy.

  https://instaling.pl/

   

   

 

Lekcja okolicznościowa z j. angielskiego -VALENTINE`S DAY, autorem lekcji jest pani Ewa Kaczor

I jeszcze inne ćwiczenia interaktywne wykorzystywane na zajęciach autorstwa p. Ewy Kaczor

 

2. Lekcje matematyki, autorem poniższych lekcji jest pani Agnieszka Kogut

 

3. Lekcja języka angielskiego, autorem jest pani Natalia Pracz

https://www.canva.com/design/DAE-Puyj8wU/Y43fzLxgy9JaQ7foy2v6WQ/view?utm_content=DAE-Puyj8wU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

4. Lekcje edukacji wczesnoszkolnej w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, autorem jest p. Aneta Wasiluk